Telefon: +385 (0) 42 623-829  |  E-mail: [email protected]

Radno vrijeme: Pon-Pet, 05:30 - 16:30

10-satni primarni program

Namijenjen je djeci rane i predškolske dobi (od godinu dana do polaska u školu).

Ciljevi programa su:

 • osiguravanje optimalnih uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta
 • poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i potencijalnih mogućnosti (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih)
 • unapređivanje djetetovih osobina i umijeća (samostalnost, kreativnost, snalažljivost, samopouzdanje, sposobnost rješavanja problema, umijeće kvalitetnog komuniciranja..)

Ovaj program doprinosi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta: tjelesnom i psihomotornom razvoju, socio-emocionalnom razvoju i razvoju ličnosti, spoznajnom razvoju, govoru, komunikaciji, izražavanju i stvaralaštvu te kvaliteti njegovog življenja. U odgojno-obrazovnom radu poštujemo prava djeteta u svim aspektima njegovog života – tjelesnom, emotivnom, psihosocijalnom, kognitivnom, društvenom, kulturnom.

Podržavamo razvojna prava, zaštitna prava i prava sudjelovanja.
Svojim programom potičemo razvoj osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje koje je obrazovna politika RH prihvatila iz Europske unije, a to su:

 • komunikacija na materinskom jeziku
 • komunikacija na stranim jezicima
 • matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju
 • digitalna kompetencija
 • učiti kako učiti
 • socijalna i građanska kompetencija
 • inicijativnost i poduzetnost
 • kulturna svijest i izražavanje

Zagrebačka 22 a, 42222 Ljubešćica
OIB: 29715284427

Telefon: +385 (0) 42 623-829
E-mail: [email protected]

Radno vrijeme:
Radnim danom od 05:30 do 16:30
Vikendom i praznicima - zatvoreno